Marchnata & Gwefannau.
Marketing & Websites.

Syml. Simple.

Amdana i / About Me

Rydw i’n Ymgynghorydd Marchnata a Digidol llawrydd, yn cynllunio ymgyrchoedd ar lawr gwlad ac yn ddigidol, yn ymgymryd â gwaith y wasg a PR, yn ysgrifennu copi yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Rydw i hefyd yn dylunio gwefannau ar gyfer busnesau bach/canolig er mwyn hyrwyddo ar y we. Wedi treulio 10 mlynedd yn maes y cyfryngau, marchnata a chyfathrebu, mae gennyf brofiad helaeth ar draws y sector.

Rydw i wedi fy lleoli yn fy nhref genedigol, Caerfyrddin, ac yn gweithio gyda chwmniau ar draws de Cymru. Cysylltwch â fi i drafod syniadau neu brosiect.

I’m a freelance Marketing and Digital Consultant, planning and implementing marketing and press campaigns, writing marketing copy in Welsh and English, and design websites for small/medium sized businesses. Having spent 10 years in the media, marketing and communications sector, I have a varied experience.

I’m based in my hometown of Carmarthen and work with companies across south Wales. Contact me if you have any projects or ideas you’d like to discuss.

Marchnata / Marketing

Mae cynllun marchnata da yn cynnwys nifer o elfennau. Nid ar hap a damwain welwch chi negeseuon mewn gwahanol fannau gan gwmniau sydd yn eich denu i brynu eu cynnyrch. Gallaf gydweithio gyda chi i wneud y mwyaf o’r cyfleoedd sydd ar gael, beth bynnag yw eich anghenion a’ch cyllideb.

Marchnata

 • Gwaith ymchwil i adnabod cynulleidfa
 • Cynlluniau marchnata trwyadl
 • Trefnu print a delweddau cryf i gyd-fynd â’r ymgyrch
 • Ysgrifennu copi marchnata
 • Gosod hysbysebion
 • Hyfforddiant staff

Y wasg

 • Paratoi cynllun y wasg
 • Paratoi a chylchredeg datganiadau dwyieithog
 • Sicrhau y sylw ehangaf i’ch busnes

Cyfryngau Cymdeithasol

 • Paratoi cynllun ar gyfer cyfryngau cymdeithasol
 • Creu cynnwys dwyieithog i hyrwyddo eich busnes
 • Eich cynghori ar y defnydd gorau ar gyfer eich busnes
 • Cynnig hyfforddiant i staff

A good marketing campaign includes many elements. Each message you see by other companies enticing you to buy their products is calculated and planned. I can work with you to make the most of the opportunities available, whatever your needs and budget.

Marketing

 • Research to identify your audience
 • Marketing plans
 • Organise print and strong images
 • Writing marketing copy
 • Arranging and placing adverts
 • Staff training

Press

 • Prepare press plan
 • Prepare and distribute bilingual press releases
 • Organise interviews / articles in the press

Social Media

 • Prepare a social media plan
 • Create bilingual content for your business
 • Advise you on the best use of social media for your business
 • Staff training

Gwefannau / Websites

Dylai eich gwefan fod yn ganolbwynt i’ch gwaith marchnata a chyfathrebu. Gallaf gynllunio gyda chi er mwyn eich bod yn cael y defnydd gorau o’r we.

 • creu cynnwys dwyieithog ar gyfer eich gwefan
 • ystyried siwrne y defnyddiwr er mwyn mapio’r wefan
 • dylunio gwefan dwyieithog trwy system WordPress

Your website should be at the heart of your marketing and communication work. I can plan with you to make sure you get the most out of the web.

 • create bilingual content for your website
 • consider the User Journey Experience to map the website
 • design a bilingual website using WordPress

Cysylltu / Contact

Eisiau sgwrs? Beth am baned?

Mae croeso i chi gysylltu â fi dros ebost neu ffôn. Byddaf yn hapus i drafod eich anghenion a chynnig sut y gallaf fod o gymorth i chi.

Fancy a chat? Over a coffee?

Please contact me on email or phone. I’ll be happy to discuss any ideas with you.

lowri.johnston@gmail.com
07817 558833